DNSE Detail Stock MCF

HNX: CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

Phân phối thực phẩm

logo

MCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

98.08 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.07 tỷ

Doanh thu

493 tỷ

31.61%

1,120.22

0

0.58

20.28%

9.62%

3.92%

10.71%

152.83%

40%

13.48%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

60%

Trần Xuân Hùng

4.36%

Lê Trường Sơn

0.75%

Khác

34.89%

Tin tức & Sự kiện