Tin tức & sự kiện

22/08/2022

MCM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

16/08/2022

MCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

MCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

MCM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

MCM: CBTT về việc ký hơp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

24/05/2022

MCM: Công văn giải trình về kết quả kinh doanh năm 2021

19/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 23/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;
- Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

MCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/04/2022

MCM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

MCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

ĐHĐCĐ Mộc Châu Milk: Lợi nhuận quý 1 ước tăng 60%, định hướng niêm yết cổ phiếu lên HOSE

Sáng ngày 30/03, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, UPCoM: MCM) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ước tính quý đầu năm, MCM lãi sau thuế 79 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so cùng kỳ, nhờ giảm chi phí bao bì.

25/03/2022

MCM: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

Mộc Châu Milk đặt mục tiêu lãi 2022 đạt 344 tỷ đồng 

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, UPCoM: MCM) dự kiến năm 2022 đạt 3,122 tỷ đồng doanh thu thuần và 344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

21/03/2022

MCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Sữa Mộc Châu đặt kế hoạch lãi 344 tỷ năm 2022

Cho năm 2022, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) đề ra kế hoạch doanh thu thuần 3,122 tỷ đồng và lãi sau thuế 343.5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6.7% và 7.6%.

11/03/2022

MCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

MCM: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty https://mcmilk.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Kế hoạch năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
+ Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

16/02/2022

MCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022