DNSE Detail Stock MCM

HOSE: CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu

Sản xuất sữa và sản phẩm sữa

logo

MCM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,999 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

323 tỷ

Doanh thu

3,027 tỷ

3.59%

2,605.81

0

0.52

-41.49%

13.82%

12.50%

31.32%

0%

35%

5.41%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

59.3%

CTCP Sữa Việt Nam

8.85%

Khác

31.85%

Tin tức & Sự kiện