Tin tức & sự kiện

30/08/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

16/08/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT số 79/2022 ngày 15/08/2022

15/08/2022

MCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

MCP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

MCP: Đính chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 2/2022

21/07/2022

MCP: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022

MCP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/04/2022

MCP: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

29/04/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

MCP: Nghị quyết BKS về việc bầu Trưởng BKS

26/04/2022

MCP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

MCP: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

21/04/2022

MCP: Giải trình KQKD quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

15/04/2022

MCP: Establishing an Internal Audit Department

13/04/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

12/04/2022

MCP: Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

MCP: Thông báo mời họp trực tuyến và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã CK: MCP) như sau:

21/03/2022

MCP: Giải trình KQKD năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

09/03/2022

MCP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022