Tin tức & sự kiện

30/01/2023

MCP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 MCP - Lợi nhuận giảm 49,91% trong năm 2022.

18/01/2023

MCP: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/12/2022

MCP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

20/10/2022

MCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

19/10/2022

MCP: BCTC quý 3 năm 2022

30/08/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

16/08/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT số 79/2022 ngày 15/08/2022

15/08/2022

MCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

MCP: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

MCP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

MCP: Đính chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 2/2022

20/07/2022

MCP: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

MCP: BCTC quý 2 năm 2022

14/07/2022

MCP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/04/2022

MCP: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/04/2022

MCP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

28/04/2022

MCP: Nghị quyết BKS về việc bầu Trưởng BKS

25/04/2022

MCP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

MCP: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Nguyễn Tuấn Vinh