Tin tức & sự kiện

19/01/2023

MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/12/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã mua 9,200 CP

06/12/2022

MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

05/12/2022

MDA: Thay đổi nhân sự

05/12/2022

MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/11/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đăng ký mua 9,200 CP

11/11/2022

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/11/2022

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

20/10/2022

MDA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/10/2022

MDA: Công bố thông tin về việc chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/10/2022

MDA: Đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh của Ông Dương Minh Đức

27/07/2022

MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã bán 36,000 CP

07/06/2022

MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

12/05/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đăng ký bán 36,000 CP

26/04/2022

MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

MDA: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông