Tin tức & sự kiện

27/07/2022

MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã bán 36,000 CP

07/06/2022

MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

13/05/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đăng ký bán 36,000 CP

26/04/2022

MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/04/2022

MDA: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

MDA: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDA của CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

MDA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

MDA: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

07/02/2022

MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/07/2021

MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

22/07/2021

MDA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

30/06/2021

MDA: Điều lệ tổ chức và hoạt động 2021

30/06/2021

MDA: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021

30/06/2021

MDA: Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021

28/06/2021

MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09/06/2021

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông