Tin tức & sự kiện

24/10/2022

MDC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

MDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

MDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

MDC: Danh sách nlq PGĐ (Lại Quang Trung)

27/07/2022

MDC: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám Đốc Công ty đối với Ông Lại Quang Trung

y

21/07/2022

MDC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

MDC: Bổ nhiệm Ông Hoàng Trọng Hiệp giữ chức vụ Thành viên HĐQT - Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Quế Thanh

18/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2022; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/07/2022

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

MDC: CBTT ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2021

07/07/2022

MDC: Công bố thông tin ngày chốt quyền nhận cổ tức năm 2021

05/07/2022

MDC: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc năm 2022

29/06/2022

MDC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức

11/05/2022

MDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

MDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MDC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

MDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

21/03/2022

MDC: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022