Tin tức & sự kiện

04/07/2022

MEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEC của CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty có thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

09/06/2022

MEC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

MEC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

19/05/2022

MEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MEC: CTCP Sông Đà 19 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 249,900 CP

17/03/2022

MEC: CTCP Sông Đà 19 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 670,000 CP

15/02/2022

MEC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/09/2021

MEC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

09/09/2021

MEC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

26/07/2021

MEC: CBTT MEC ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

01/07/2021

MEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/06/2021

MEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Sông Đà 19

30/06/2021

MEC: CTCP Đầu tư Hacotec Group không còn là cổ đông lớn

23/06/2021

MEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Hacotec Group

23/06/2021

MEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Sông Đà 19

02/06/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEC của CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

20/05/2021

MEC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

20/05/2021

MEC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

18/05/2021

MEC: Nghị quyết HĐQT