Tin tức & sự kiện

18/01/2023

MEF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

MEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (vào buổi chiều các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

06/06/2022

MEF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

MEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

25/05/2022

MEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

MEF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở của Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
+ Các nội dung khác có liên quan.

28/04/2022

MEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

MEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

07/04/2022

MEF: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

MEF: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/04/2022

MEF: Báo cáo tài chính năm 2021

19/01/2022

MEF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/07/2021

MEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

13/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Vụ Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (vào buổi chiều các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2021

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức trong tuần 10 - 14/05

19 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần thứ hai của tháng 5/2021.

06/05/2021

MEF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2021

MEF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

28/04/2021

MEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021