Tin tức & sự kiện

16/09/2022

MES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

MES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MES của CTCP Cơ điện Công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

24/08/2022

MES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

MES: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

02/08/2022

MES: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/07/2022

MES: Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/05/2022

MES: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/11/2021

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2021

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/10/2020

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức ĐKGD chậm công bố BCTC soát xét bán niên năm 2020

13/08/2020

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Cơ điện Công trình (MCK: MES)

27/05/2020

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

02/08/2019

MES: Thông báo tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức Đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

21/05/2019

MES: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/04/2019

MES: Báo cáo tài chính năm 2018

12/12/2016

Giao dịch lần đầu - 18,600,000 CP

01/12/2016

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 18,600,000 CP