Tin tức & sự kiện

02/02/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/12/2022

MES: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm dừng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/11/2022

MES: Nghị quyết HĐQT số 120/2022/NQ-HĐQT ngày 21/11/2022

04/11/2022

MES: Nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/11/2022

MES: Nghị quyết Hội đồng quản trị kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/10/2022

MES: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/10/2022

MES: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

17/10/2022

MES: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ban Tổng Giám Đốc và Phụ trách Kế Toán

13/10/2022

MES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/10/2022

MES: Ông Cao Tiến Dũng là người thực hiện công bố thông tin thay thế cho Ông Nguyễn Kim Cương

16/09/2022

MES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/09/2022

MES: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MES của CTCP Cơ điện Công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

24/08/2022

MES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

MES: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

02/08/2022

MES: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/07/2022

MES: Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/05/2022

MES: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/11/2021

MES: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM