Tin tức & sự kiện

21/12/2022

MGC: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

22/07/2022

MGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/06/2022

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/06/2022

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

MGC: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty đối với Ông Lưu Tiến Quỳnh và bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Tiến thay thế từ 02/06/2022 

03/06/2022

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

MGC: Thay đổi người công bố thông tin

09/05/2022

MGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

MGC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

05/04/2022

MGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV (Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

13/03/2022

MGC: Báo cáo thường niên 2021

13/03/2022

MGC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

MGC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

MGC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

17/08/2021

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2021

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị