Tin tức & sự kiện

02/02/2023

MLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

MLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty

11/11/2022

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/10/2022

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

MLC: Thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán MLC

05/08/2022

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

MLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

MLC: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Toàn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/07/2022

MLC: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các Cổ đông Công ty

06/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

30/06/2022

MLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/06/2022

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

MLC: Đính chính Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

MLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

MLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tại hội trường tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2022;
+Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

15/04/2022

MLC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/03/2022

MLC: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022