Tin tức & sự kiện

02/10/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

MLC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

24/07/2023

MLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/06/2023

MLC: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

16/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 30/06/2023 vào các ngày làm việc trong tuần và cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/05/2023

MLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2023

MLC: Đính chính Báo cáo thường niên 2022

28/04/2023

MLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 MLC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng, tăng 15,72% so với cùng kỳ.

14/04/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

MLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

MLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

MLC: Báo cáo thường niên 2022

13/03/2023

MLC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023