DNSE Detail Stock MLC

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Tỉnh Lào Cai

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

MLC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

66.74 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.61 tỷ

Doanh thu

157 tỷ

4.73%

3,022.74

0

-0.32

0%

12.08%

9.09%

15.34%

0%

30%

10.16%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lào Cai

51%

Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa

7%

Khác

42.00%

Tin tức & Sự kiện