Tin tức & sự kiện

02/02/2023

MND: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 129.3 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,293%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 129,3 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 13/01/2023 bằng 1 trong 2 hình thức:
· Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty);
· Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;

23/12/2022

MND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/12/2022

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

MND: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

MND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

MND: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

25/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 17/06/2022 bằng 1 trong 2 hình thức:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty);
· Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;

12/05/2022

MND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

MND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

MND: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

MND: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ Ba, ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

22/03/2022

MND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

MND: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

MND: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021