DNSE Detail Stock MND

UPCOM: CTCP Môi trường Nam Định

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

MND

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

21.94 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.35 tỷ

Doanh thu

79.69 tỷ

2.40%

1,071.37

0

0.59

0%

8.57%

5.48%

19.69%

0%

20%

8.93%

7.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nam Định

51%

Vũ Đình Ngọc

16.76%

Vũ Văn Pha

13.22%

Khác

19.02%

Tin tức & Sự kiện