Tin tức & sự kiện

02/12/2022

MPY: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6% ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên - địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/12/2022. Quý cổ đông nhận cổ tức tại Công ty xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).

17/11/2022

MPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/11/2022

MPY: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/08/2022

MPY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/06/2022

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/06/2022

MPY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

MPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

MPY: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn).

31/03/2022

MPY: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

MPY: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/01/2022

MPY: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/12/2021

MPY: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

09/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 27/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên - địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/12/2021. Quý cổ đông nhận cổ tức tại Công ty xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.