Tin tức & sự kiện

29/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 600 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 600 đồng/CP

26/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 27/11 - 1/12

06/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm BMP, MFS, CAV

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn/MPY.html).

15/09/2023

MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

12/09/2023

MPY: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/09/2023

MPY: Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

31/07/2023

MPY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

MPY: Thay đổi người công bố thông tin

05/07/2023

MPY: Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

30/06/2023

MPY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/06/2023

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/06/2023

MPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/06/2023

MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 MPY - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,63% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

17/04/2023

MPY: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thưởng niên 2023

10/04/2023

MPY: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn).
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông
          - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông

03/04/2023

MPY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

MPY: Thay đổi nhân sự