DNSE Detail Stock MPY

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Phú Yên

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

MPY

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

49.14 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.14 tỷ

Doanh thu

185 tỷ

5.56%

1,324.64

0

-0.25

0%

11.66%

8.15%

13.48%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Phú Yên

91.29%

Khác

8.71%

Tin tức & Sự kiện