Tin tức & sự kiện

29/11/2022

MTB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

MTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

26/05/2022

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

MTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

MTB: Đính chính Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/05/2022

MTB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/04/2022

MTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

MTB: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian đại hội Công ty sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình – Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

07/04/2022

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

05/04/2022

MTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

MTB: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

MTB: Đính chính thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

MTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/11/2021

MTB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

25/10/2021

MTB: Thay đổi nhân sự

09/10/2021

Quá hạn nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, một doanh nghiệp bị xử phạt

Ngày 06/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Tỉnh Thái Bình (UPCoM: MTB).

01/08/2021

MTB: Công bố thông tin ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi 2021

01/08/2021

MTB: Công bố ban hành quy chế nội bộ quản trị công ty