Tin tức & sự kiện

07/07/2023

MTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/06/2023

MTB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/06/2023

MTB: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

MTB: Thay đổi nhân sự

01/06/2023

MTB: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

25/04/2023

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2023

BCTC 2022 MTB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

19/04/2023

MTB: Thông báo chốt danh danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

19/04/2023

MTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

MTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2023

MTB: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

MTB: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

06/03/2023

MTB: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/01/2023

MTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

MTB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

26/07/2022

MTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/05/2022

MTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTB của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.