Tin tức & sự kiện

01/12/2022

MTC: Thông báo đơn từ nhiệm của ông Ngô Minh Toàn

01/12/2022

MTC: Thay đổi nhân sự

26/08/2022

MTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị ủy quyền ký kết các giao dịch giữa cty với người . tổ chức có lien quan

26/07/2022

MTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

MTC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/05/2022

MTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

MTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/04/2022

MTC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

13/04/2022

MTC: Bổ nhiệm Ông Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay cho Bà Trần Kim Thoa

12/04/2022

MTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

MTC: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MTC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTC của CTCP Dịch vụ du lịch Mỹ Trà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty, số 272, Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các tờ trình.

08/03/2022

MTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/02/2022

MTC: Thay đổi nhân sự

19/01/2022

MTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/11/2021

MTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/11/2021

MTC: Thay đổi nhân sự

22/11/2021

MTC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

19/11/2021

MTC: Thay đổi nhân sự