Tin tức & sự kiện

28/08/2023

MTL: Thay đổi nhân sự

14/08/2023

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/04/2023

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MTL - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 0 tỷ đồng.

10/04/2023

MTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2023

MTL: Báo cáo thường niên 2022

01/04/2023

MTL: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

MTL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

MTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

MTL: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

MTL: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTL của CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, đường CN7, CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

31/08/2021

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/07/2021

MTL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/07/2021

MTL: Báo cáo ra khỏi cổ đông lớn - Công ty TNHH BĐS Media Market

01/07/2021

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021