Tin tức & sự kiện

15/08/2022

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

MTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

MTL: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTL của CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, đường CN7, CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

03/04/2022

MTL: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/08/2021

MTL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/07/2021

MTL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/07/2021

MTL: Báo cáo ra khỏi cổ đông lớn - Công ty TNHH BĐS Media Market

01/07/2021

MTL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/06/2021

MTL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTL của CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Từ Liêm, đường CN7, CCN tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

10/05/2021

MTL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/05/2021

MTL: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông

28/04/2021

MTL: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2021

28/04/2021

MTL: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2021

12/04/2021

MTL: Báo cáo thường niên 2020

06/04/2021

MTL: Báo cáo tài chính năm 2020

23/12/2020

MTL: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn