Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MTS - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 0,8 tỷ đồng.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MTS - Lợi nhuận quý 3 gấp 24,9 lần so với cùng kỳ, đạt 8,44 tỷ đồng.

10/10/2023

MTS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần thứ 9 của Chi nhánh Hà Nội

10/10/2023

MTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/08/2023

MTS: Nghị quyết, Biên bản và các tài lệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

28/08/2023

MTS: Thay đổi nhân sự

11/08/2023

MTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

MTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/08/2023

MTS: Thông báo nhận được Đơn từ nhiêm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

02/08/2023

MTS: Thay đổi nhân sự

26/07/2023

MTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

MTS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MTS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,05 tỷ đồng, giảm 70,03% so với cùng kỳ.

21/07/2023

MTS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào tháng 8 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư –TKV, Tổ 1, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14).

13/07/2023

MTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/07/2023

MTS: Thay đổi người công bố thông tin

07/07/2023

MTS: Thay đổi nhân sự

07/07/2023

MTS: Nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ

03/07/2023

MTS: Đính chính việc trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022