Tin tức & sự kiện

25/10/2022

MTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

MTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

MTS: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

11/07/2022

MTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

MTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1, khu 2 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 09/06/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

MTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

MTS: Ông Trần Thanh Tùng bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát thay Ông Đỗ Văn Tú

27/04/2022

MTS: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1 – Khu 2 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:
+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
+ Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý;
+ Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Đề xuất thù lao, lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

16/03/2022

MTS: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

MTS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

MTS: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

MTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/02/2022

MTS: Ông Nguyễn Văn Tuần được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 16/02/2022

07/02/2022

MTS: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021

17/01/2022

MTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

02/12/2021

Công bố thông tin không đúng hạn, Vật tư - TKV bị xử phạt 70 triệu đồng

Ngày 29/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vị phạm hành chính đối với CTCP Vật tư - TKV (UPCoM: MTS).

16/11/2021

MTS: Thay đổi nhân sự

26/10/2021

MTS: Báo cáo tài chính quý 3/ 2021