DNSE Detail Stock MTS

UPCOM: CTCP Vật tư - TKV

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư

logo

MTS

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 700 đồng/CP

MTS

0.00%

12 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/6

MTS

+13.64%

MH3

0.00%

+4

17/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/6

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

MTS

-0.98%

04/03/2024

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2023

MTS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019

MTS

+1.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

MTS

+1.00%

09/11/2023

MTS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần thứ 9 của Chi nhánh Hà Nội

MTS

-14.29%

10/10/2023

MTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

MTS

0.00%

10/10/2023

MTS: Nghị quyết, Biên bản và các tài lệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

MTS

0.00%

28/08/2023

MTS: Thay đổi nhân sự

MTS

0.00%

28/08/2023

MTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

MTS

0.00%

11/08/2023

MTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

MTS

0.00%

04/08/2023

MTS: Thông báo nhận được Đơn từ nhiêm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

MTS

-10.00%

02/08/2023