Tin tức & sự kiện

01/11/2022

MVC: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

26/10/2022

MVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

MVC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

30/09/2022

MVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/09/2022

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương muốn gom thêm 1.2 triệu cp NNC

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) - cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ cổ phần phủ quyết (trên 35%) tại CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) - đăng ký mua 1.2 triệu cp NNC theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/09-22/10/2022.

19/09/2022

MVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

MVC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

MVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

MVC: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

17/06/2022

MVC: Ông Phạm Hoàn Vũ được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022

15/06/2022

MVC: Báo cáo thường niên 2021

09/06/2022

MVC: Ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán năm 2022

08/06/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 570 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVC của CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,7% (01 cổ phiếu nhận được 570 đồng)
Bao gồm:
+ Cổ tức còn lại các năm trước: 0,8% (01 cổ phiếu nhận được 80 đồng)
+ Cổ tức năm 2020: 4,9% (01 cổ phiếu nhận được 490 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và buổi sáng thứ bảy) bắt đầu từ ngày 29/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

MVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

MVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

MVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

MVC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

MVC: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVC của CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, số 306 đường ĐT 743, phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm toán năm 2021;
+ Các vấn đề khác nếu có phát sinh sẽ được thông báo trong nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022.

10/03/2022

MVC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022