Tin tức & sự kiện

22/09/2022

MVN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 trước và sau soát xét

31/08/2022

MVN: Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 (đã được kiểm toán)

31/08/2022

MVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

MVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

MVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

27/07/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

20/07/2022

MVN: Quyết định của tòa án về tranh chấp hợp đồng vận chuyển với CTCP Trần Gia

08/07/2022

MVN: Ký phụ lục hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

MVN: Ký hợp đồng kiểm toán

29/04/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

26/04/2022

MVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của Công ty mẹ

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

05/04/2022

MVN: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

VIMC đặt mục tiêu 2,518 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2022

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC, UPCoM: MVN) ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế đồng loạt giảm tốc so với năm trước.

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của VIMC, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VIMC.
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của VIMC.
Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
+ Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC.
          - Nội dung họp: + Báo cáo một số nội dung chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: (i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (báo cáo xin ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền); (ii) Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cổ đông theo quy định).
+ Nội dung khác (nếu có).

08/03/2022

MVN: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

MVN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022