DNSE Detail Stock MVN

UPCOM: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

MVN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

85,962 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,245 tỷ

Doanh thu

13,562 tỷ

67.39%

1,037.16

0

0.04

24.79%

11.82%

6.51%

18.28%

20.89%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp

99.47%

Khác

0.53%

Tin tức & Sự kiện