Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

02/11/2022

NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/10/2022

NAS: Bổ nhiệm Ông Võ Đức Hiếu giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán từ 01/11/2022

27/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu NCT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài) ra công chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

18/10/2022

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022

07/10/2022

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

26/09/2022

NAS: Công bố thông tin về Hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài.

12/08/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

NAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);
+ Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

27/04/2022

NAS: Bổ nhiệm lại Ông Vũ Xuân Mạnh giữ chức vụ Trưởng Ban Thư Ký Công ty

13/04/2022

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

NAS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn Taseco

31/03/2022

NAS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ

31/03/2022

NAS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021