Tin tức & sự kiện

12/08/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

NAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có);
+ Nội dung thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

27/04/2022

NAS: Thay đổi nhân sự

13/04/2022

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

NAS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn Taseco

31/03/2022

NAS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty mẹ

31/03/2022

NAS: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

NAS: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Nasco

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco, UPCoM: NAS) ghi nhận lỗ ròng gần 92 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả “đắng” nhất kể từ khi đơn vị hoạt động đến nay.

03/03/2022

NAS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

03/03/2022

NAS: Báo cáo tài chính năm 2021

18/01/2022

NAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/12/2021

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2021

NAS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

30/07/2021

NAS: Thay đổi nhân sự