Tin tức & sự kiện

02/10/2023

NAS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 và 2024

01/10/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Xu hướng giảm áp đảo, một cổ phiếu dịch vụ hàng không ngược dòng tăng gần 70%

14/09/2023

NAS: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng của NASCO

23/08/2023

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền đều đặn trên 75% mỗi năm, cổ phiếu đem ra đấu giá vẫn "ế hàng"

23/08/2023

Không có nhà đầu tư đăng ký mua, phiên đấu giá cổ phần NCT do NAS sở hữu không được tổ chức

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) do CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài sở hữu.

23/08/2023

NAS: Thông báo về việc không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Dịch vụ Hàng hoá Nội Bài do CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài sở hữu

22/08/2023

Cổ phiếu Nội Bài Cargo (NCT) “thất sủng” trên sàn đấu giá

26/07/2023

NAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/07/2023

NAS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng cho NASCO

26/06/2023

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2023

NAS chốt giá thoái vốn NCT khởi điểm 87,130 đồng/cp

Ngày 10/05, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (UPCoM: NAS) nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

17/05/2023

NAS: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

12/05/2023

NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

NAS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/04/2023

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 12/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024;
+ Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

23/03/2023

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/03/2023

NAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2023

NAS: Báo cáo thường niên 2022