Tin tức & sự kiện

07/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

25/08/2022

NAV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

25/08/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/08/2022

NAV: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các Nghị quyết HĐQT ngày 19/08/2022

22/08/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/08/2022

NAV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường và các Nghị quyết HĐQT ngày 19/08/2022

22/08/2022

NAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

27/07/2022

NAV: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

NAV: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

22/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

19/07/2022

NAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

18/07/2022

NAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/07/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05/07/2022

NAV: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/06/2022

NAV: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT

24/06/2022

NAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

24/06/2022

NAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

20/06/2022

NAV: Các Nghị quyết HĐQT và quy chế CBTT

13/05/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả bổ sung cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

10/05/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả bổ sung cổ tức năm 2021 bằng tiền