DNSE Detail Stock NAV

HOSE: CTCP Nam Việt

Vật liệu xây dựng khác

logo

NAV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

136 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.15 tỷ

Doanh thu

102 tỷ

0.83%

2,519.25

0

0.40

-74.37%

18.11%

17.01%

14.54%

0%

-

18.42%

35.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Hương Ngân

32.11%

Trần Bình Khơi

20.11%

Nguyễn Lê Phong

20%

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV

20%

Khác

7.78%

Tin tức & Sự kiện