Tin tức & sự kiện

05/01/2023

NBE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/07/2022

NBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

NBE: Quyết định của HĐQT đồng ý cho Ông Nguyễn Châu Giang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022

03/06/2022

NBE: Ông Dương Xuân Lộc được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

14/04/2022

NBE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

NBE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

NBE: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

NBE: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBE của CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được công bố trong thông báo gửi đến các cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo Chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBE của CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 07/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được công bố trong thông báo gửi đến các cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo Chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

10/03/2022

NBE: Đính chính thông tin ngày đăng ký cuối cùng

01/03/2022

NBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

22/02/2022

NBE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

NBE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

02/11/2021

NBE: Thay đổi nhân sự

15/07/2021

NBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/06/2021

NBE: Thay đổi nhân sự

07/06/2021

NBE: Thay đổi nhân sự

03/06/2021

NBE: Thay đổi nhân sự

22/04/2021

NBE: Thay đổi nhân sự