NBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

NBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBE của CTCP Sách và thiết bị Giáo dục miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 24+25 Liền kề 11 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2022 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022. kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án vay vốn của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
          - Nội dung họp: + Thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với cổ đông lớn, hợp đồng mua bán với các đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc người được ủy quyền của người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX