Tin tức & sự kiện

06/12/2022

NDP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tính đến 05/12/2022

29/07/2022

NDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 500,000 CP

07/06/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 500,000 CP

03/06/2022

NDP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau phát hành

31/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 500,000 CP

24/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 500,000 CP

19/05/2022

NDP: Ngô Phạm Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 300,000 CP

19/05/2022

NDP: Ngô Thị Giáng Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 300,000 CP

19/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 700,000 CP

11/05/2022

NDP: Chủ tịch vừa bán bớt cổ phiếu, 2 em ruột lại đăng ký mua vào

Tại CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP), ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 600,000 cp. Đáng chú ý, 2 người em của vị lãnh đạo lại muốn mua vào đúng lượng cổ phiếu này.

11/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 700,000 CP

10/05/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 600,000 CP

10/05/2022

NDP: Ngô Phạm Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

10/05/2022

NDP: Ngô Thị Giáng Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

05/05/2022

NDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

NDP: Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 600,000 CP

18/04/2022

NDP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/04/2022

NDP: Nguyễn An Giang - Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

06/04/2022

NDP: Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 20,000 CP