DNSE Detail Stock NDP

UPCOM: CTCP Dược phẩm 2/9

Dược phẩm

logo

NDP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

251 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

16.04 tỷ

Doanh thu

85.84 tỷ

0.21%

1,444.95

0

0.04

0%

7.01%

5.80%

35.35%

24.45%

55%

2.13%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn

32.89%

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

14.5%

Ngô Phạm Việt

4.7%

Ngô Thị Giáng Hương

3.71%

Khác

44.20%

Tin tức & Sự kiện