Tin tức & sự kiện

07/08/2023

NGC: Bổ nhiệm Ông Lê Đình Nhi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

03/08/2023

NGC: Thay đổi nhân sự

27/07/2023

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đã bán 4,900 CP

25/07/2023

NGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/07/2023

NGC: Miễn nhiệm Ông Võ Thế Trọng thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT - Ông Hồ Quang Diệp thôi giữ chức Trưởng BKS

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

11/07/2023

NGC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NGC trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/07/2023

NGC: Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo

06/07/2023

NGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

NGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2023

NGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2023

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đăng ký bán 4,900 CP

15/06/2023

Nhiều ngân hàng rao bán lỗ nhiều khoản nợ của doanh nghiệp

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

30/05/2023

NGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/05/2023

NGC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

25/05/2023

NGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2023

NGC: Báo cáo thường niên 2022

04/05/2023

NGC: Thông báo về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2022 của NGC

28/03/2023

BCTC 2022 NGC - Một năm đi lùi, công ty lỗ 6 tỷ đồng.