Tin tức & sự kiện

29/08/2022

NGC: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM

23/08/2022

NGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

30/07/2022

NGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

14/07/2022

NGC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/06/2022

NGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2022

NGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/06/2022

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đăng ký bán 4,900 CP

10/06/2022

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

25/05/2022

NGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đăng ký bán 4,900 CP

06/05/2022

NGC: Nguyễn Kim Búp - Kế toán trưởng - đã bán 200 CP

03/05/2022

NGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/05/2022

NGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

NGC: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

NGC: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu công ty bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch và phương hướng khắc phục

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm định kết quả SXKD năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
+ Các vấn đề liên quan khác thuộc quyền biểu quyết, quyết định của Đại hội;
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Cổ đông tham dự Đại hội.

13/04/2022

NGC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

NGC: Thông báo Duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM