Tin tức & sự kiện

08/09/2022

NHH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

30/08/2022

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

17/08/2022

NHH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

29/07/2022

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

NHH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc cho công ty con vay vốn

07/07/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc cho phép VMC mua cổ phiếu PBAT

06/07/2022

Giao dịch bổ sung - 30,353,584 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:

30/06/2022

NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 36,440,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

28/06/2022

NHH: Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

NHH: Quyết định thay đổi niêm yết

28/06/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Vật liệu XD Công nghệ cao An Cường

24/06/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022

23/06/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/06/2022

NHH: Điều lệ công ty ban hành tháng 6/2022

10/06/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới

03/06/2022

NHH: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/06/2022

NHH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành