Tin tức & sự kiện

06/02/2023

BCTC 4/2022 NHT - Lợi nhuận năm 2022 tăng tốc mạnh mẽ so với năm 2021.0.

30/01/2023

NHT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

NHT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lưu Vũ Sơn

22/12/2022

Giao dịch bổ sung - 5,539,273 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã CK: NHT) như sau:

15/12/2022

NHT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

12/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,539,273 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã CK: NHT) được thay đổi niêm yết  như sau:

08/12/2022

NHT: Quyết định thay đổi niêm yết

06/12/2022

NHT: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 5)

29/11/2022

NHT: Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

29/11/2022

NHT: CBTT điều lệ Công ty sửa đổi

29/11/2022

NHT: Điều lệ công ty ban hành tháng 11/2022

29/11/2022

NHT: Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

15/11/2022

NHT: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

15/11/2022

NHT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/11/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

10/11/2022

NHT: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và BC tình hình quản trị 6 tháng năm 2022

08/11/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan

07/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã CK: NHT) như sau:

31/10/2022

NHT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

31/10/2022

NHT chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/11/2022.