DNSE Detail Stock NHT

HOSE: CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

NHT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

282 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.68 tỷ

Doanh thu

277 tỷ

2.69%

-28.33

0

0.21

-133.12%

-5.06%

-3.24%

13.90%

31.27%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đào Ngọc Thu

26.32%

Đoàn Hương Sơn

24.41%

Lê Duy Anh

12.98%

Bùi Thị Hiên

8.32%

Khác

27.97%

Tin tức & Sự kiện