Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

NNT: Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

NNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNT của CTCP Cấp nước Ninh Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Ninh Thuận, số 14-Tô Hiệu, P.Kinh Dinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/05/2022

NNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/05/2022

NNT: Đính chính biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/05/2022

NNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

NNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

NNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

NNT: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

NNT: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNT của CTCP Cấp nước Ninh Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu hội nghị Long Thuận, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

10/03/2022

NNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

NNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

NNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/08/2021

NNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

10/06/2021

NNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNT của CTCP Cấp nước Ninh Thuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (2.500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 21/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Ninh Thuận, số 14-Tô Hiệu, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2021

NNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2021

NNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021