Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NQB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

NQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/10/2022

NQB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 165 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQB của CTCP Cấp nước Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 165 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

NQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

NQB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/08/2022

NQB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/08/2022

NQB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

NQB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

NQB: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo soát xét và báo cáo tài chính năm 2022

28/04/2022

NQB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

NQB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

NQB: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

NQB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

NQB: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQB của CTCP Cấp nước Quảng Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

NQB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

NQB: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Vũ làm Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Trần Văn Ban

15/02/2022

NQB: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/01/2022

NQB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021