Tin tức & sự kiện

02/02/2023

NQT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 NQT - Lợi nhuận tăng 4,11% trong 2022.

21/10/2022

NQT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

NQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

NQT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NQT: Công bố Hợp đồng đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kế thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2022

19/07/2022

NQT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 469 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,69 %/cổ phần (01 cổ phần được nhận 469 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Nước sạch Quảng trị (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/06/2022 và xuất trình giấy tờ hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

07/06/2022

NQT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/05/2022

NQT: Nghị Quyết của ĐHĐCĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên BKS

31/05/2022

NQT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

NQT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

NQT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

NQT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến Tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

23/03/2022

NQT: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

NQT: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

NQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

NQT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

NQT: Báo cáo tài chính quý 4/2021