DNSE Detail Stock NS2

UPCOM: CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NS2

Tin tức

Đã có 204 công ty công bố BCTC quý II/2024, 'nhà vô địch' lợi nhuận tăng trưởng 31.816%

NS2

0.00%

VOS

-6.46%

+10

3 ngày trước

Đã có 204 công ty công bố BCTC quý II/2024, 'nhà vô địch' lợi nhuận tăng trưởng 31.816%

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 132 đồng/CP

NS2

-1.65%

28 ngày trước

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm cổ phiếu ngành điện khởi sắc

NS2

+125.61%

HNX

+18

01/06/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm cổ phiếu ngành điện khởi sắc

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

NS2

-4.88%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2023

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

NS2

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

NS2

0.00%

09/11/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

NS2

0.00%

09/10/2023

NS2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

NS2

0.00%

05/10/2023

NS2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

NS2

-2.38%

11/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

NS2

23/08/2023

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

NS2

+1.35%

21/08/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

NS2

0.00%

11/08/2023

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Văn phòng Công ty

NS2

+1.35%

07/08/2023

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

NS2

+1.35%

07/08/2023