Tin tức & sự kiện

12/08/2022

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

NS2: Báo cáo tài chính Văn phòng bán niên năm 2022

20/07/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

NS2: Báo cáo tài chính văn phòng quý II năm 2022

18/07/2022

NS2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 146 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,46%/cổ phần (10 cổ phần được nhận 1.460 đồng) (trong trường hợp số cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 12/07/2022, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty ty cổ phần Nước sạch Số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.38750393. Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (giấy ủy quyền theo quy định nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

07/06/2022

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/05/2022

NS2: Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2021

30/05/2022

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

17/05/2022

NS2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của Văn phòng Công ty

20/04/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

NS2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

NS2: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2022 (Thứ năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

NS2: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

NS2: Báo cáo tài chính năm 2021 của Văn phòng Công ty

11/03/2022

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị