Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NS2 - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 9,96 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NS2 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 8,46% so với cùng kỳ, lãi 4,97 tỷ đồng.

09/10/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2023

NS2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/09/2023

NS2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 do điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND thành phố Hà Nội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/10/2023 (Thứ tư)

21/08/2023

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/08/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/08/2023

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Văn phòng Công ty

07/08/2023

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

19/07/2023

NS2: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

NS2: Báo cáo tài chính quý 2/ 2023 của Văn phòng Công ty

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NS2 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 99,11% so với cùng kỳ.

07/07/2023

NS2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 124 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,24%/cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 1.240 đồng) (trong trường hợp số cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 15/08/2023, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.38750393. Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (giấy ủy quyền theo quy định nếu có).

04/07/2023

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/06/2023

NS2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

16/06/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2023

NS2: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

24/05/2023

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị