Tin tức & sự kiện

17/08/2022

ONE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

ONE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

ONE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

ONE: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

29/06/2022

ONE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

ONE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/05/2022

ONE: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11/05/2022

ONE: CTCP Truyền thông số 1 đã bán 65,800 cổ phiếu quỹ

29/04/2022

ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

ONE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

ONE: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

ONE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

ONE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

ONE: Lư Hồng Chiều - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 48,000 CP

15/04/2022

ONE: Vũ Bình Minh - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10,000 CP

13/04/2022

ONE: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

ONE: Đăng ký bán 132,000 cổ phiếu quỹ

04/04/2022

ONE: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

ONE: Nghị quyết Hội đồng quản trị