DNSE Detail Stock ONE

HNX: CTCP Công nghệ ONE

Dịch vụ viễn thông tích hợp

logo

ONE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.94 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.67 tỷ

Doanh thu

576 tỷ

1.15%

592.08

0

0.55

-37.63%

4.66%

1.44%

6.89%

44.22%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đặng Anh Phương

5.93%

Phạm Thế Hùng

5.42%

Lê Hải Đoàn

5.03%

America LLC

4.96%

Khác

78.66%

Tin tức & Sự kiện