Tin tức & sự kiện

21/09/2022

PCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/09/2022

PCE: Thay đổi nhân sự

12/09/2022

PCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

PCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/08/2022

PCE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/08/2022

PCE: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

16/08/2022

PCE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

07/08/2022

Tuần 08-12/08: Cổ tức cao nhất chỉ 25%

Có 16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 08-12/08. Tỷ lệ cao nhất đạt 25%.

27/07/2022

PCE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

26/07/2022

PCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/07/2022

PCE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

PCE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/07/2022

PCE: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/07/2022

PCE: Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

29/06/2022

PCE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thông báo mời họp sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

PCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

PCE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022