Tin tức & sự kiện

01/02/2023

PCM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/01/2023

PCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

PCM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/11/2022

PCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 19 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 19 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tại: Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.37639156.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

PCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/08/2022

PCM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/07/2022

PCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/05/2022

PCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

PCM: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

28/04/2022

PCM: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

28/04/2022

PCM: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

30/03/2022

PCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

PCM: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

PCM: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

PCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

PCM: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến quý 2 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội.

23/02/2022

PCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/02/2022

PCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022