DNSE Detail Stock PCM

UPCOM: CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Vật liệu xây dựng khác

logo

PCM

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PCM

0.00%

24/01/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

PCM

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 34 đồng/CP

PCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

PCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

PCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

PCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

PCM

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PCM

0.00%

09/11/2023

PCM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Mạnh Trung

PCM

+4.17%

28/07/2023

PCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

PCM

0.00%

06/07/2023

Hơn 23 triệu cp Sơn Á Đông được chấp thuận niêm yết trên HOSE 

PCM

-4.00%

ADP

+0.53%

30/06/2023

Hơn 23 triệu cp Sơn Á Đông được chấp thuận niêm yết trên HOSE 

PCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PCM

+31.00%

27/04/2023

PCM: Báo cáo thường niên 2022

PCM

10/04/2023

PCM: Báo cáo tài chính năm 2022

PCM

30/03/2023

PCM: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

PCM

30/03/2023

PCM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

PCM

24/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

PCM

10/02/2023

PCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

PCM

09/02/2023

PCM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

PCM

01/02/2023

PCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

PCM

09/01/2023