Tin tức & sự kiện

16/01/2023

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/01/2023

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

PHP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/12/2022

PHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/12/2022

PHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/12/2022

PHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hải Phòng.
          - Thời gian họp: 29/12/2022

15/11/2022

PHP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/11/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

PHP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

PHP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

07/10/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Giao dịch lần đầu - 326,960,000 CP

12/09/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

PHP: Ngày 14/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Cảng Hải Phòng (PHP)

08/09/2022

PHP: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng (PHP)

30/08/2022

PHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

PHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu