Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/07/2022

PLA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

PLA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/04/2022

PLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

PLA: Đính chính Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

PLA: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

PLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

PLA: Thay đổi nhân sự

21/03/2022

PLA: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

PLA: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLA của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/02/2022

PLA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/01/2022

PLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

PLA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/11/2021

PLA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

05/07/2021

PLA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

29/05/2021

PLA: Thông báo thay đổi địa chỉ vănphòng giao dịch

29/05/2021

PLA: Thông báo thay đổi địa chỉ vănphòng giao dịch

29/05/2021

PLA: Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch

06/04/2021

PLA: Báo cáo thường niên 2020