Tin tức & sự kiện

14/10/2022

PLE: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - PEC

14/10/2022

PLE: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - PEC

15/07/2022

PLE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

PLE: Thông báo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

28/06/2022

PLE: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa là người được ủy quyền công bố thông tin

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

09/06/2022

PLE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2022

PLE: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức

03/06/2022

PLE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

PLE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

PLE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

PLE: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

PLE: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30, thứ Sáu ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

10/03/2022

PLE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

PLE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/03/2022

PLE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/03/2022

PLE: Thay đổi nhân sự

03/03/2022

PLE: Thay đổi nhân sự

19/01/2022

PLE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021