DNSE Detail Stock PLO

UPCOM: CTCP Kho Vận Petec

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PLO

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PLO

+44.44%

10/06/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

PLO

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

PLO

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

PLO

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PLO

-12.12%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

PLO

-12.12%

09/11/2023

PLO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PLO

0.00%

03/08/2023

PLO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

PLO

0.00%

22/07/2023

PLO: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

PLO

0.00%

21/07/2023

PLO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

PLO

0.00%

05/07/2023

"Đầu tàu kinh tế" TP Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng

PLO

0.00%

VAT

0.00%

01/07/2023

"Đầu tàu kinh tế" TP Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

PLO

0.00%

27/06/2023

PLO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PLO

0.00%

16/06/2023

PLO: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

PLO

0.00%

15/06/2023

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PLO

0.00%

09/06/2023

PLO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PLO

0.00%

09/06/2023

PLO: Thay đổi nhân sự

PLO

0.00%

09/06/2023

PLO: Báo cáo thường niên 2022

PLO

0.00%

07/06/2023

PLO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

PLO

0.00%

06/06/2023

PLO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

PLO

0.00%

06/06/2023