Tin tức & sự kiện

31/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 20/09/2022 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

PMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2022

PMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.

15/08/2022

PMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

PMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2022

PMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

PMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

PMC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022.

26/04/2022

PMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

PMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

11/04/2022

PMC: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PMC: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 04/04/2022 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cho cổ đông
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 04/04/2022 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/03/2022

PMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

01/03/2022

PMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức phần còn lại năm 2021 bằng tiền

01/03/2022

PMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 và tạm ứng cổ tức phần còn lại năm 2021 bằng tiền.

24/02/2022

PMC: Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2021