Tin tức & sự kiện

20/09/2022

PMG: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

14/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung như sau:

06/09/2022

PMG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

31/08/2022

PMG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

29/08/2022

PMG: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

PMG: Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

26/08/2022

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/08/2022

PMG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

25/08/2022

PMG: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

25/08/2022

PMG: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

28/07/2022

PMG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

24/06/2022

PMG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

11/06/2022

PMG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

11/06/2022

PMG: Quy chế hoạt động của HĐQT

11/06/2022

PMG: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

11/06/2022

PMG: Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

11/06/2022

PMG: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát