Tin tức & sự kiện

13/01/2023

PMG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

PMG: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

31/10/2022

PMG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

PMG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

PMG: BCTC quý 3 năm 2022

12/10/2022

PMG: Bổ nhiệm Ông Toshio Tatsuno đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ thay thế cho Ông Sato Ryoichi 

12/10/2022

PMG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/10/2022

PMG: Bổ sung thuyết minh thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021

30/09/2022

PMG: Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT

20/09/2022

PMG: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

14/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung như sau:

06/09/2022

PMG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

31/08/2022

PMG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

29/08/2022

PMG: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

PMG: Báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

29/08/2022

PMG: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

PMG: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

PMG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/08/2022

PMG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

25/08/2022

PMG: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021