DNSE Detail Stock PMG

HOSE: CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PMG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

370 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.33 tỷ

Doanh thu

1,813 tỷ

0.40%

-28.60

0

0.13

623.16%

-3.80%

-1.37%

13.44%

88.52%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Tiến Lãng

35%

Nguyễn Thị Bích Thùy

20%

Lemon Gas Co Ltd

20%

Khác

25.00%

Tin tức & Sự kiện