Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PNC: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

PNC: Giải trình chênh lệch BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

28/10/2022

PNC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27

28/10/2022

PNC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

28/10/2022

PNC: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

PNC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/10/2022

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm TGĐ

26/10/2022

PNC: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các nhân sự, cán bộ chủ chốt Công ty 

29/08/2022

PNC: Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán

29/08/2022

PNC: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

PNC: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

19/08/2022

PNC: Thông báo số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm

01/08/2022

PNC: Bổ sung giao dịch với các bên liên quan trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

PNC: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

PNC: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

PNC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

26/07/2022

PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

PNC: Nhắc nhở chậm CBTT và gửi bản cung cấp thông tin người nội bộ

06/07/2022

PNC: Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2022-2026